28 juin 2011

Jolin's book: 養瘦:Jolin能吃能睡又能瘦的健美飲食調養法 cover revealed

Cover has been revealed on an online store called Kingstone.tw. Preorder Yang Shou :Jolin Neng Chi Neng Shui You Neng Shou De Jian Mei Yin Shi Diao Yang Fa on YesAsia