You can hear 渴望就一块 Ke Wang Jiu Yi Kuai in the background!