A new date has been added:

61946625_p

12/24 Taipei Arena
12/25 Taipei Arena
12/26 Taipei Arena
05/07 Singapore (Singapore Indoor Stadium)
05/21 Shanghai (Hongkou Football Stadium)
05/28 Beijing (Beijing Worker's Stadium)
06/17 Zhengzhou (NEW)
06/?? Chengdu (Chengdu Sports Centre)
06/?? Malaysia
06/?? Wuhan
06/?? Nanjing
07/02 Guangzhou (Guangzhou Gymnasium)