1

10/30: Hangzhou, China (in partnership with 3ZU)
10/31: United Christian Hospital, Taipei, Taiwan
11/06: SOGO store, Taichung, Taiwan
11/06: Hanshin Department Store, Kaohsiung, Taiwan